Wei Zhong
246
× 12
49
× 6
24
× 3
0
201
× 7
28
× 3
3